Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της υπ’ αριθμ.1/2024 Πρόσκλησης , έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024,2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημοσίων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και δρομολογίου αντικειμένου κολύμβησης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024 (Γ΄ Τρίμηνο), που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθμ. 1/2024 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC014319716).

Συνολικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.1/2024 πρόσκλησης : 831.336,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 1.030.856,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του  ΣΗΔΗΣ , αριθμός συστημικού διαγωνισμού 344594, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 1/2024 Πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ , δηλαδή έως τις 07/03/2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ..

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 368,08 KB26/02/24 12:54:34