Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της υπ’  αριθμ.8/2022 Πρόσκλησης , έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής , για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024,2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθμ.8/2022 Πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ.8/2022 πρόσκλησης : 2.346.020.00€, πλέον Φ.Π.Α.  και 2.909.020.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 179748 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 8/2022 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 8/1/2023  και ώρα 23:59:59 μ.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 842,66 KB29/12/22 11:54:14