Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αριθμ. 1410/2023 Απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Λ7Δ7Λ7-440), την υπ’ αρ. πρωτ.: 791994/28-06-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΒΗΩ7Λ7-Ν4Α) και τα υπ΄ αριθμ. πρωτ:α) 702109/2023 και β). 896700/19-07-2023 έγγραφα της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε, οικονομική προσφορά για την:

Έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου ταχογράφων από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τα δώδεκα (12) υπηρεσιακά φορτηγά της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η οικονομική προσφορά η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των: 1000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29/09/2023 και ώρα 14.00 μ.μ. στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88, 3ος ορ., γραφείο 305, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: 

«Υποβολή οικονομικής προσφοράς για έκδοση βεβαιώσεις ελέγχου ταχογράφων των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού:1000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 271,26 KB22/09/23 04:22:38