Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 118, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 50, του ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 1045/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αρ. πρωτ. 485471/14.6.2021 ΑΑΥ και το υπ’ αρ. πρωτ. 349888/5.5.2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου εγκατάστασης από ιδιώτη ηλεκτρολόγο (ΥΔΕ) για μια παροχή στο διαμέρισμα επί της οδού Βεγορίτιδος, Πολ 19 – 24, παροχή 100251914,  στα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό των 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη 5/8/2021 και  ώρα 14.00 π.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α., Λ. Συγγρού 80-88,  3ος  όροφος, γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου εγκατάστασης από ιδιώτη ηλεκτρολόγο (ΥΔΕ) για μια παροχή στο διαμέρισμα επί της οδού Βεγορίτιδος, Πολ 19 – 24, παροχή 100251914, στα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 157,09 KB13/01/22 09:58:42