Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια απολύμανσης (απεντόμωση-μυοκτονία) α) στο κτίριο “Λίρα” που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Ανατολικής Αττικής καθώς και β) στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ανατολικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351,Παλλήνη, στο ισόγειο, προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει εξωτερικά αυτού την εταιρική σφραγίδα καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης: