Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για α) την ετήσια συντήρηση (αλλαγή φίλτρων, συντήρηση ψυκτών, καθαρισμός αυτών και επισκευή πιθανών βλαβών που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά) και προμήθεια είκοσι δύο (22) φίλτρων για αντικατάσταση αυτών (κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) σε έντεκα (11) υπάρχοντες επιδαπέδιους θερμοψύκτες παροχής νερού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και β) την προμήθεια ενός (1) ψύκτη κρύου και ζεστού νερού δικτύου με φίλτρο καθώς και την εγκατάσταση αυτού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 10/06/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης  Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για α) την ετήσια συντήρηση (αλλαγή φίλτρων, συντήρηση ψυκτών, καθαρισμός αυτών και επισκευή πιθανών βλαβών που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά) και προμήθεια είκοσι δύο (22) φίλτρων για αντικατάσταση αυτών (κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) σε έντεκα (11) υπάρχοντες επιδαπέδιους θερμοψύκτες παροχής νερού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και β) την προμήθεια ενός (1) ψύκτη κρύου και ζεστού νερού δικτύου με φίλτρο καθώς και την εγκατάσταση αυτού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.650,00€ συμπ. του Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπ. Φ.Π.Α. χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.

Η Οικονομική προσφορά που θα υποβάλλεται πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε τα σύνολα ανά ΚΑΕ και οι προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΚΑΕ να μην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα ποσά.

Ο Προϋπολογισμός για α) την ετήσια συντήρηση (αλλαγή φίλτρων, συντήρηση ψυκτών, καθαρισμός αυτών και επισκευή πιθανών βλαβών που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά) και προμήθεια είκοσι δύο (22) φίλτρων για αντικατάσταση αυτών (κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) σε έντεκα (11) υπάρχοντες επιδαπέδιους θερμοψύκτες παροχής νερού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και β) την προμήθεια ενός (1) ψύκτη κρύου και ζεστού νερού δικτύου με φίλτρο καθώς και την εγκατάσταση αυτού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 4.650,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2024, ΕΦ 06072, τον ΚΑΕ 1699 κατά 1.050,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 0869 κατά 3.600,00€ συμπ. του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 11/06/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 254,55 KB04/06/24 02:23:05