Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά ανά υπηρεσιακό όχημα για την επισκευή, για τρία (3) υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.650,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα / στους προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, αποκλειστικά βάσει τιμής (χωρίς ΦΠΑ) για την επισκευή ανά υπηρεσιακό όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάθε φορά ανά υπηρεσιακό όχημα και καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα, για δύο ή και για όλα τα υπηρεσιακά οχήματα. Στις τιμές περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 257,89 KB07/12/21 03:42:11