Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.50 του Ν. 4782/2021, την υπ΄ άριθμ.165/2022( ΑΔΑ:ΨΘ987Λ7-ΝΞ1 22REQ010044997) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τον καθαρισμό του χώρου που αφορά τα κτίρια του Λυσσιατρείου επί της Ιεράς Οδού 84, Αθήνα (Βοτανικός).

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα Οικονομικής Προσφοράς, που σας αποστέλλουμε συνημμένη και να την καταθέσετε, έως την 22/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ., υπογεγραμμένη, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει:

«Υποβολή οικονομικής προσφοράς για τον καθαρισμό του χώρου που αφορά στα κτίρια του Λυσσιατρείου για τα οποία εκπονείται η μελέτη «Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»,
στο πρωτόκολλο της: Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος γρ. 305.

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο των νομίμων εκπροσώπων καθώς Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης.

Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν την παρούσα είναι οι εξής:

  • 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
  • Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
  • Υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
  • 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
  • Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
  • Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 841,49 KB17/03/22 11:21:39