Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 2482/2023 (ΑΔΑ:90Β07Λ7-3Γ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αρ. πρωτ.1380856/ (ΑΔΑ:Ψ6Ζ17Λ7-ΜΕΣ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την επικαιροποιημένη αυτής έτους 2024 με αρ. πρωτ: 9479/04-01-2024 (ΑΔΑ: 93Κ47Λ7-47Ν) , καθώς και τo υπ’ αρ. πρωτ.: 1302467/23-10-2023 έγγραφο της Δνσης ΚΤΕΟ, με ενδεικτικό προϋπολογισμό και Τεχνικές προδιαγραφές σας καλεί εφόσον το επιθυμείτε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την: «Παροχή των υπηρεσιών συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ) της ΔΕΗ, που βρίσκεται στο χώρο του ΚΤΕΟ Χολαργού για τρία (3) έτη και εξυπηρετεί τις εξής κτιριακές εγκαταστάσεις: ΚΤΕΟ Χολαργού, Δνση Μεταφορών Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Γενική Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 08/02/2024 και ώρα 14.00 μ.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται:

«Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ) της ΔΕΗ, που βρίσκεται στο χώρο του ΚΤΕΟ Χολαργού για τρία (3) έτη και εξυπηρετεί τις εξής κτιριακές εγκαταστάσεις: ΚΤΕΟ Χολαργού, Δνση Μεταφορών Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Γενική Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών», συνολικού προϋπολογισμού 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 141,01 KB01/02/24 01:43:19