Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι τις 27/05/ 2024,  ημέρα   Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,  για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης δύο (2) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών οχημάτων (4Χ4) ελαφρού τύπου με προσθαφαιρούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή (πυροσβεστικά οχήματα pick up), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.700,00€  συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Κριτήριο κατακύρωσης  θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, υπό την  προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη και εφόσον καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής.

Οι προσφορές  θα κατατεθούν  είτε αυτοπροσώπως είτε με  courier, στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 2ος όροφος), έως τη Δευτέρα 27/05/2024 και ώρα 11:00π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 252,52 KB22/05/24 01:27:52