Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ.:2452/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΘΝΦ7Λ7-3Σ9 23REQ013678253), την υπ’ αρ. πρωτ.: 1350495/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΜΜΦ7Λ7-Ρ4Μ 23REQ013705375) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 1309381/26-10-2023 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με το οποίο αποστέλλει στην Δνση Οικονομικών ΠΕΚΤΑ τον πίνακα κατανομής υπηρεσιακών νέων υπηρεσιακών αυτοκινήτων και την έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας για το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ( INTERLIFE KAI INTERSALONIKA) σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε οικονομική προσφορά για:

Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης και οδικής βοήθειας των είκοσι ένα (21) νέων ηλεκτροκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων των ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα για ένα (1) έτος συνολικού προϋπολογισμού 14.700,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων ,ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 14.700,00€ θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 20/11/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης και οδικής βοήθειας των είκοσι ένα (21) νέων ηλεκτροκίνητων υπηρεσιακών οχημάτων των ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους συνολικού προϋπολογισμού:14.700,00€», προσκομίζοντας φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση και αντίγραφο ποινικού μητρώου των εταίρων του οικονομικού σας φορέα καθώς Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό νόμιμης Εκπροσώπησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 202,66 KB15/11/23 05:09:53