Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προσκαλεί κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2616/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΠΨΕ7Λ7-8Ξ0), της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5481/04-01-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΥ2Χ7Λ7-ΚΣΣ) και δεδομένου ότι η προηγούμενη πρόσκληση που αφορούσε την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας με αρ. πρωτοκόλλου 111249/10-02-2022 απέβη άγονη, κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να υποβάλει στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.) έγγραφη οικονομική προσφορά εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών για ένα (1) έτος», έως τις 17/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 206,30 KB08/03/22 12:44:34