Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ. 9/2022 Πρόσκλησης , έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής , για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024,2024-2025  , όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών , που επισυνάπτονται στην αριθ.9/2022 πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ.9/2022 πρόσκλησης : 642.612,50€ πλέον ΦΠΑ , και 796.839,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ , αριθμός συστημικού διαγωνισμου 173678 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 9/2022 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ , δηλαδή έως τις 31/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 877,16 KB21/10/22 01:41:38
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4-2022 PDF 1,78 MB21/10/22 01:42:11