Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Νήσων, που επισυνάπτονται στην πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 173999 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2022 και ώρα 23:59:59.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 671,48 KB31/10/22 04:07:53
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 21,22 KB31/10/22 04:08:25