Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 118, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 50, του ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 2347/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΩΗ7Λ7-Π79 21REQ009523420) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ πρωτ. 960283/12-11-2021 ΑΑΥ (ΑΔA: Ω88Ω7Λ7-7ΗΙ ΑΔΑΜ: 21REQ009526617) και το υπ’ αρ. πρωτ.861971/14-10-2021 έγγραφο της Δνσης Μεταφορών ΚΤ Αθηνών, σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για τη συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου εκτάσεως περίπου τεσσάρων (4) στεμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. για τρία έτη.

Η οικονομική σας προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 €, και θα αφορά παροχή εργασιών για τρία έτη, θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να αποσταλεί μέχρι την 08/12/2021 και ώρα 13.00 π.μ. στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88 3Ος ορ., 305 γραφείο, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 195,73 KB03/12/21 08:18:15