Η Περιφέρεια Αττικής- Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην  παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών) των υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού(φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών) των υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ (30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ), χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, μέχρι την 10-04-2023 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.,σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, με τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» και στην όψη του να αναγράφονται   ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών «για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών) των υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών,χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 281,93 KB29/03/23 01:01:22