Η Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 174/2024 (ΑΔΑ:9Τ387Λ7-ΖΧΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α, την υπ’ αρ. πρωτ. 219176//19-02-2024 (ΑΔΑ:67Δ17Λ7-ΔΝΡ & ΑΔΑΜ: 24REQ014290332 2024-02-20) με Α/Α 1529 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και τα υπ’ αρ. πρωτ. 60392/16-01-24 & 129190/31-01-24 έγγραφο & ηλεκτρονικό μήνυμα αντίστοιχα του Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέων της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Π.Α. με τα οποία αιτούνται την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για ενενήντα δύο (92) ενεργούς εκτυπωτές Dot Matrix των επτά (7) Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει σχετική οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για ενενήντα δύο (92) ενεργούς εκτυπωτές Dot Matrix των επτά (7) Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 08/03/2024 και ώρα 14.00 μ.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α., Λ. Συγγρού 80-88, 3oς ορ., γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται: 

«Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για ενενήντα δύο (92) ενεργούς εκτυπωτές Dot Matrix των επτά (7) Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α.».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 182,68 KB04/03/24 04:53:25