Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ. 106/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥΕ77Λ7-3Ψ0) την υπ’ αρ. πρωτ.: 127355/01-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Τ5Μ7Λ7-ΖΥ4) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.:206369/20-02-2023 έγγραφο της Δνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσοντο επιθυμείτε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τρία (3) έτη.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με βάσει την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον να είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη αυτής της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τρία (3) έτη και οι ώρες απασχόλησης κατ΄έτος θα είναι κατ΄ελάχιστον 400 ώρες , σύμφωνα με το Ν. 3850/2010, άρθρο 21. Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα αναλάβει την επιθεώρηση των κάτωθι κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οι Επιτελικές Υπηρεσίες και Τμημάτων αυτών.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των απαιτουμένων υπηρεσιών και για τρία (3) έτη δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 31/03/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας κάλυψη των αναγκών των Επιτελικών και λοιπών Δνσεων ΠΕ Κεντρικού τομέα Αθηνών,για χρονικό διάστημα τριών ετών (3) ετών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 139,94 KB21/03/23 02:01:09