Η Περιφέρεια Αττικής , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά που αφορά την προμήθεια δώρων και συγκεκριμένα α) παιχνιδιών β1) ηλεκτρονικών-βιβλίων-αθλητικών ειδών β2) χαρτί Α4 και γ) ορθοπεδικών ειδών προκειμένου να προσφερθούν στα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλειστής περίθαλψης και ανοιχτής φροντίδας , καθώς και  σε άτομα με αναπηρίες που φιλοξενούνται σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας , οι συνθήκες λειτουργίας των οποίων εποπτεύονται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών , προϋπολογιζόμενης αξίας 12.500, 00€ συμπ. ΦΠΑ.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ , συμπ. ΦΠΑ .

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν εις τριπλούν (μία πρωτότυπη και δύο αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως και την Τετάρτη 18/5/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών , παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ) κτίριο 240α ισόγειο, 17674 Καλλιθέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 264,48 KB12/05/22 01:47:09