Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2022 και χειμερινής περιόδου έτους 2022-2023 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 21/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2022 και χειμερινής περιόδου έτους 2022-2023 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2022 και χειμερινής περιόδου έτους 2022-2023 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,, ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2022, ΕΦ 06072, τον ΚΑΕ 1421 κατά 3.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 1423 κατά 1.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 22/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 234,99 KB14/09/22 03:22:10