Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 10-10-2023 ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ: 1201238/4-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROCO13530249) Πρόσκλησης. Επίσης σας επισυνάπτουμε και υπόδειγμα πίνακα καταχώρησης οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 207,14 KB04/10/23 03:26:41