Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

θα προβεί στην προμήθεια δεκατριών (13) μονάδων κλιματισμού, την εγκατάστασή τους, τη μετακίνηση μίας (1) ήδη υπάρχουσας  μονάδας, καθώς και την απεγκατάσταση (3)  κατεστραμμένων μονάδων  για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε.Α.Α. συνολικού προϋπολογισμού 14.850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.) έγγραφη οικονομική προσφορά εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:«Για την προμήθεια δεκατριών (13) μονάδων κλιματισμού, την εγκατάστασή τους, τη μετακίνηση μίας (1) ήδη υπάρχουσας μονάδας, καθώς και την απεγκατάσταση (3)  κατεστραμμένων μονάδων  για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε.Α.Α.», έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 11/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα  Προμηθειών  της  Π.Ε.Α.Α., 1ος όροφος, 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 284,54 KB01/12/23 03:13:36