Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αριθμ. 168/2022 Απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΘΡΛ7Λ7-01Μ ), την υπ’ αρ. πρωτ.: 207728/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:60ΙΘ7Λ7-2ΥΣ) και το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 34067/2022 έγγραφο της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές -ενδεικτικό προϋπολογισμό, σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε, οικονομική προσφορά. «Προμήθεια τέσσερις (4)τμχ σκάλες αλουμινίου τύπου -Λ, βαρέως τύπου 6+1 σκαλοπάτια XXL και τέσσερις (4)τμχ σκάλες αλουμινίου τύπου -Λ, βαρέως τύπου 4+1 σκαλοπάτια XXL»

Η οικονομική προσφορά η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των: 260,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 04/04/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88, 3ος ορ., γραφείο 305, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει:

«Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τέσσερις (4) τμχ σκάλες αλουμινίου τύπου -Λ, βαρέως τύπου 6+1 σκαλοπάτια XXL και τέσσερις (4)τμχ σκάλες αλουμινίου τύπου -Λ, βαρέως τύπου 4+1 σκαλοπάτια XXL».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 146,79 KB29/03/22 02:39:02