Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α., για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/07/2013 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 10:30 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.