Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 24/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για σύναψη σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση), και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  –  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ΚΑΕ 0839 με ποσό 1,00€ προϋπολογισμού 2022, ποσό 5.100,00€ προϋπολογισμού 2023, ποσό 5.100,00€ προϋπολογισμού 2024 και ποσό 1.799,00€ προϋπολογισμού 2025.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 230,25 KB16/11/22 03:28:14