ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για μεταφορικές εργασίες για την άμεση εκκένωση λόγω λήξης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ.Ιωνίας 122 (Δήμος Αλίμου) όπου στεγάζεται το 2ο Γραφείο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, προϋπολογισμού 5.970,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τις μεταφορικές εργασίες για την άμεση εκκένωση λόγω λήξης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της Κ. Ιωνίας 122 (Δήμος Αλίμου) όπου στεγάζεται το 2ο Γραφείο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, προϋπολογισμού 5.970,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑμε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 11-02-15 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 512,99 KB18/08/21 12:06:59