ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το μάθημα της κολύμβησης για το Γ΄ Τρίμηνο του σχολικού έτους 2023-2024

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

57.320,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

(71.076,80 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 346165, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την Δευτέρα 11/03/2024 και ώρα 23:59:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/3/2024 και ώρα 16:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 747,31 KB28/02/24 03:33:57