Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024- 2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 178691, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 09 – 01 – 2023 και ώρα 23:59:59 (λαμβάνοντας υπόψη ότι αν η δέκατη ημέρα είναι εξαιρετέα ή Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 178691

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28 – 12 – 2022
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09-01-2023 και ώρα 23:59:59

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  PDF 634,05 KB28/12/22 12:58:29