Η Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, τα υπ’ αρ. πρωτ. 370705/21-03-2024, 641372/28-05-2023 & 635520/27-05-2024  έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΔΥ) – Π.Α. που αφορούν σε αιτήματα επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων γνωστοποιώντας το εκτιμώμενο κόστος και την υπ’ αρ. πρωτ. 663227/03-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΣΦ7Λ7-ΥΦΕ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 1900, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει οικονομική προσφορά για την επισκευή των υπ’ αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-3354 και ΚΗΙ-9683 υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 07/06/2024 και ώρα 14.00 μ.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α., Λ. Συγγρού 80-88, 3oς ορ, γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται: “Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την επισκευή των υπ’ αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-3354 και ΚΗΙ-9683 υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 137,16 KB03/06/24 01:49:15