Καλούμε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 07/06/2024  και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για:

► Την ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή (όπου χρειάζεται) των πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και των πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Συνολικός προϋπολογισμός  750,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης  θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας, υπό  την  προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη και εφόσον καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 2ος όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την Παρασκευή 07/06/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 253,60 KB04/06/24 03:17:06