Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 11.30 π.μ., για  το ετήσιο τακτικό service & την επισκευή των 6 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  26 -2-2024 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ:203563/15.2.2024 (ΑΔΑ:Ψ1ΝΥ7Λ7-6ΑΕ & ΑΔΑΜ 24PROC014269357) Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 343,79 KB15/02/24 12:51:34