Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή  03-11-2023 και ώρα 12.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για την ετήσια τακτική συντήρηση ( συμπεριλαμβανομένου της  προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών συντήρησης και της προμήθειας λιπαντικών ) των οκτώ ( 8 ) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά { ήτοι,  έξι ( 6 ) επιβατικά αυτοκίνητα , ένα (1) μικρό λεωφορείο 12 θέσεων και ένα (1) μικρό λεωφορείο με ράμπα για μεταφορά ατόμων με ειδικές κινητικές ανάγκες }, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ ( οκτώ  χιλιάδων ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 03-11-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ: 1326867/ 31.10.2023 Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 227,55 KB31/10/23 12:06:27