Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα από 01/05/2013 έως 31/10/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί όποιους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 311, τηλέφωνο 213-2065019, fax 210-6984311, δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 02/05/2013, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρες 9:30-14:00, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και fax.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.