Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.49 του Ν. 4782/2021,.α).τις υπ΄αριθμ: i.).366/2024 (ΑΔΑ:ΨΕ7ΕΞ7Λ7-ΞΛΩ),ii).555/2024 (ΑΔΑ: 60Ψ27Λ7-0Θ6) iii).716/2024 (ΑΔΑ:6Λ157Λ7-Θ5Χ) αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής, β). τις υπ΄αριθμ: i). 361691/20-03-2024 (ΑΔΑ:92ΓΞ7Λ7-9ΙΝ),ii).527850/26-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΜ7Λ7-5Ξ7),iii). 605717/21-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΛΙ87Λ7-ΗΓΑ) Αποφάσεις Ανάληψης Δαπάνης, και τα υπ΄άριθμ. έγγραφα:i) 196691/14-02-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντρχη Δημόσιας Υγείας,ii).398918/28-03-2024 έγγραφο της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, καθώς και τα υπ΄αριθμ iii). 29874/09-01-2024 και iv)42536/11-01-2024 έγγραφα του Γραφείου Αντ/ρχη Κεντρικού Τομέα, v) 538529/29-04-2024 έγγραφο της Γενικής Δνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, σας καλεί εφόσον το επιθυμείτε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια των κατωτέρω επιγραφών:

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  1. Μιας (1) μεταλλικής επιγραφής , χρώματος γκρι , διατάσεων 30χ20 με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας
  2. Μιας (1) ταμπέλας γραφείου με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας 
  3. Έντεκα (11) πινακίδων με εθνόσημο για τις πόρτες των γραφείων της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της ΠΑ
  4. Τέσσερις (4) επιγραφές για τα γραφεία του Αντρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  5. Δέκα (10) επιγραφές για τα γραφεία Αντιπεριφερειαρχών, Εντεταλμένων Συμβούλων, Προϊσταμένου Γενικής Δνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής και Προϊσταμένων Τμημάτων της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕΚΤΑ

Επισημαίνεται ότι στις επιγραφές θα αναγράφεται η ιδιότητα και σε καμία περίπτωση όνομα π.χ. Προϊστάμενος Γεν. Δνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής ,Αντ/ρχης Υγείας.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.282,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να αποσταλεί μέχρι την 31/05/2024 και ώρα 14.00μμ στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όρ. 305 γραφ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει:

« Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μεταλλικών επιγραφών για τα γραφεία: 2 τμχ Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, 4 τμχ Αντ/ρχη Κεντρικού Τομέα, 10 τμχ Αντιπεριφερειαρχών, Εντεταλμένων Συμβούλων, Προϊσταμένου Γενικής Δνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής και Προϊσταμένων Τμημάτων της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕΚΤΑ, 11 τμχ Δνσης Έργων και Αντιπλημμυρικής Προστασίας, συνολικού ποσού 2.282,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 126,90 KB28/05/24 12:02:28