Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 01η/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την κοπή των καλαμιώνων στο αποστραγγιστικό κανάλι στον υγρότοπο της Ψάθας για το έτος 2024 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την κοπή καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας»
Συνολικός προϋπολογισμός 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, A.Φ.Μ.)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 κατά 20.000,00 συμπ. του Φ.Π.Α. τον προϋπολογισμό του έτους 2024 Ειδικού Φορέα 06072

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικής προσφοράς είναι έως τις 01/03/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δυτ. Αττικής, Τμήμα Προμηθειών, στο κεντρικό κτήριο, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα-3ος όροφος-Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 299,06 KB23/02/24 01:14:10
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ DOC 82,50 KB23/02/24 01:15:07