Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 940/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΩΩ7Λ7-ΠΑΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αρ. πρωτ.532018/04-05-2023 (ΑΔΑ:6ΨΨΕ7Λ7-Β09) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και τo υπ’ αρ. πρωτ.: 441415/10-04-2023 έγγραφο από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕΚΒ Ν ΚΑΙ Δ Τομέα Αθηνών, σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής από δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής που προσελήφθηκε πρόσφατα.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό των 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 02/10/2023 και ώρα 14.00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών για την Περιφέρεια Αττικής».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 123,98 KB26/09/23 04:40:57