Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών μηνιαίου καθαρισμού (εσωτερικού-εξωτερικού πλυσίματος) και ενός (1) βιολογικού καθαρισμού ανά έτος των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 2.632,26€ πλέον ΦΠΑ (3.264,00€ συμπ. ΦΠΑ)

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 2132114417, 2132100359, μέχρι την 06-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 172,57 KB24/02/23 01:55:27
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 128,55 KB01/03/23 01:24:51