Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

 

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 06/09/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και εκτυπωτών για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.