Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 14/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών, την επισκευή και το service του υπ’ αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγού της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών, την επισκευή και το service του υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών, την επισκευή και το service του υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2022, ΕΦ 06072 τον ΚΑΕ 0861.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 15/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 235,50 KB07/09/22 01:33:33