Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 24-4-2023 και ώρα 12.30, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 , προϋπολογισμού  3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  24-4-2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:30.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ:455905/13.4.2023 (ΑΔΑ:ΨΠΗΓ7Λ7-ΟΡΝ) Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 232,07 KB13/04/23 12:11:39