Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.50 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ:.562/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής την υπ΄αριθμ.: 527857/26-04-2024 απόφαση ανάληψης δαπάνης ποσού 37200,00€ για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων και αποξήλωσης – απομάκρυνσης των παλαιών για την κάλυψη αναγκών των Δνσεων: Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίνεται για το σύνολο των ειδών.

Η οικονομική σας προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να αποσταλεί μέχρι την 14/06/2024 και ώρα 14.00 μ.μ. στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88 3ος ορ., 305 γραφείο, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απεγκατάσταση-προμήθεια νέων κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου SPLIT UNIT και τύπου ΝΤΟΥΛΑΠΑ για τις ανάγκες των Δνσεων: Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών. συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» προσκομίζοντας επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, ποινικό μητρώο των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας σας καθώς και Ανακοίνωση και νόμιμης εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (B2G).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 166,14 KB11/06/24 02:12:12