Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την 15/05/2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,  για  την προμήθεια και τοποθέτηση ενός ψύκτη κρύου και ζεστού νερού με φίλτρα (1 σετ φίλτρων κάθε 6 μήνες, για 1 έτος), για τις ανάγκες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Συνολικός προϋπολογισμός 700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20& Γκύζη, Μαρούσι, 2ος όροφος, Τ.Κ. 15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση μέχρι την 15/5/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 218,61 KB09/05/23 01:21:34