Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής-οργάνων για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 391/2022 (ΑΔΑ: 9Σ377Λ7-ΣΙΙ & ΑΔΑΜ: 22REQ010212467) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1665 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ βεβ: 1670 (ΑΔΑ: 975Υ7Λ7-Ζ36, ΑΔΑΜ: 22REQ010274294) και αρ. πρωτ. 254396/28-03-2022.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

Οι Οικονομικές Προσφορές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) να υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα) σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως τη Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο), Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαμορφώσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 288,61 KB31/03/22 02:49:08