Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος ελέγχου της Σαλμονέλλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος ελέγχου της Σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus(Τμήμα Υγείας Ζώων) της Π.Ε.Δ.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 4.800,00 συμπ. Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 5244 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2023.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, ισόγειο, έως τις 04/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 12:30μ.μ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 05/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 241,87 KB28/11/23 04:02:56