Η  Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια είκοσι (20) δάφνινων στεφάνων για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν  οικονομική προσφορά την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών για τις εθνικές εορτές και άλλες προγραμματισμένες ή μη εκδηλώσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 € συμπ. ΦΠΑ. έως και την Τρίτη 07-03-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, με τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» και στην όψη του να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
«Για την για την προμήθεια είκοσι (20) δάφνινων στεφάνων για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 206,23 KB28/02/23 02:55:54