Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα 12.30 π.μ., για την προμήθεια   τεσσάρων (4) νέων Ψηφιακών Συστημάτων Ταχυδρομείου, Ζύγισης, Αυτόματου Υπολογισμού Τελών & Γραμματοσήμανσης για τις α)Δ/νση Ανάπτυξης β) Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας γ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής & δ) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 24-11-2022 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ:1138349/10.11.2022 (ΑΔΑ:ΩΧ837Λ7-Γ3Υ & ΑΔΑΜ 22PROC011580314) Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 318,41 KB10/11/22 04:20:34