Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για την τακτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 16.129,03 € προ ΦΠΑ (20.000,00 € συμπ. ΦΠΑ)

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213-2100371, 213 2100359, μέχρι την 12-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 356,00 KB04/06/24 02:53:07