Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την 19 / 7/ 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για την υλικοτεχνική υποστήριξη δύο (2) πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Οι προσφορές αφορούν:

► Ήχος/φωτισμός για τη μουσική συναυλία με την Κωνσταντίνα, το Γιώργο Γερολυμάτο, τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο και τη Νανά Παναγιώτου (ΟΜΑΔΑ Α).
Προϋπολογισμός 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ.
Τόπος διεξαγωγής εκδήλωσης για την Ομάδα Α : Εντευκτήριο Εκάλης στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 26-07-2023.

► Ενοικίαση και τοποθέτηση εξέδρας για μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά (ΟΜΑΔΑ Β).
Προϋπολογισμός 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

►Ενοικίαση, τοποθέτηση, συλλογή και απομάκρυνση καρεκλών για μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά (ΟΜΑΔΑ Γ).
Προϋπολογισμός 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

►Ήχος για μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά (ΟΜΑΔΑ Δ).
Προϋπολογισμός 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ

►Φωτισμός για μουσική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά (ΟΜΑΔΑ Ε).
Προϋπολογισμός 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Τόπος διεξαγωγής εκδήλωσης για τις Ομάδες Β, Γ, Δ και Ε:
Κεντρική πλατεία Μεταμόρφωσης Σωτήρος του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 05-08-2023

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για την μία ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων της Πρόσκλησης, με αντίστοιχο φάκελο προσφοράς για κάθε ομάδα.

Σε περίπτωση που για κάποια ομάδα υποβληθούν απαράδεκτες προσφορές ή δεν υποβληθούν προσφορές, η διαδικασία συνεχίζεται για την άλλη ομάδα που υπάρχουν αποδεκτές προσφορές.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20& Γκύζη, Μαρούσι, 2ος όροφος, Τ.Κ. 15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση μέχρι την 19/7/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 250,52 KB14/07/23 02:25:48