Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τη ανανέωση της συνδρομής FULL WAVE απεριόριστης χρήσης δεδομένων υπηρεσιών πραγματικού χρόνου RTK στο δίκτυο URANUS με πρόσβαση σε όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης και όλες τις διαθέσιμες συχνότητες των δορυφορικών συστημάτων που απαιτείται για τη λειτουργία του γεωδαιτικού GPS που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ο προϋπολογισμός είναι 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 12-07-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δηλαδή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 15-07-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 232,51 KB02/07/24 02:20:19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α DOC 76,50 KB02/07/24 02:20:53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β DOC 58,50 KB02/07/24 02:21:35