Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, την υπ΄αριθμ. 2052/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΑΗ07Λ7-ΟΑΑ 22REQ011267996), την υπ’ αρ. πρωτ.: 938180/29-09.-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΩΨ07Λ7-2ΧΜ 22REQ011328989) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.:859472/09-09-2022 έγγραφο της Δνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΑ (Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα) με το οποίο αποστέλλονται τεχνικές προδιαγραφές για την διετή συντήρηση του Εξοπλισμού των Αιθουσών Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ και ΔΤ ΠΑ, σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Εξοπλισμού στις Αίθουσες Θεωρητικής Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών των Δσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ ΚΤ ΒΤ ΝΤ και ΔΤ για δύο έτη.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 17 /10 /2022 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Εξοπλισμού στις Αίθουσες Θεωρητικής Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών των Δ/σεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ ΚΤ, ΒΤ, ΝΤ και ΔΤ για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού: 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 214,47 KB11/10/22 11:57:25